วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนขุขันธ์ โรงเรียนดีอันดับที่ 66 ของอีสาน


จากการจัดอันดับ 100 โรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ประจำปี 2556 นั้น มีโรงเรียนที่ติดอันดับทั้งที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด – โรงเรียนประจำอำเภอ – รวมทั้งโรงเรียนชื่อดังจากทั้ง 20
จังหวัด 15 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งการจัดอันดับโรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุด 100 โรงเรียนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) นั้น ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับเกณฑ์การจัดอันดับโรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศไทย โดยวัดจาก
1.การวัดผล Admission
2.กรสอบในระบบโควต้า
3.การสอบโอลิมปิกวิชาการ
4.คะแนนโอเน็ต
5.การสอบแพทย์ กสพท.
6.การสอบทุนรัฐบาล , ทุน ก.พ. , ทุน พสวท.
7.รางวัลชนะเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ซึ่งการจัดอันดับโรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในภาคอีสานนี้ จัดลำดับโดย สพม.19 – สพม.33 มีโรงเรียนที่ติดลำดับ 100 โรงเรียนดังต่อไปนี้
1          โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล                จังหวัดอุดรธานี                 สพม.20
2          โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช           จังหวัดอุบลราชธานี          สพม.29
3          โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน            จังหวัดขอนแก่น               สพม.25
4          โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย             จังหวัดนครราชสีมา          สพม.31
5          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)    จังหวัดขอนแก่น    สพม.25
6          โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย             จังหวัดขอนแก่น              สพม.25
7          โรงเรียนสุรนารีวิทยา                     จังหวัดนครราชสีมา         สพม.31
8          โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย              จังหวัดร้อยเอ็ด                สพม.27
9          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร    จังหวัดมุกดาหาร    สพม.22
10        โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม               จังหวัดบุรีรัมย์                  สพม.32

11        โรงเรียนสิรินธร                              จังหวัดสุรินทร์     สพม.33
12        โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล           จังหวัดสกลนคร               สพม.23
13        โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย            จังหวัดศรีสะเกษ              สพม.28
14        โรงเรียนสุรวิทยาคาร                     จังหวัดสุรินทร์                            สพม.33
15        โรงเรียนสารคามพิทยาคม             จังหวัดมหาสารคาม         สพม.26
16        โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย               จังหวัดนครพนม              สพม.22
17        โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์         จังหวัดกาฬสินธุ์              สพม.24
18        โรงเรียนมารีย์วิทยา                        จังหวัดนครราชสีมา         สพม.31
19        โรงเรียนสตรีราชินูทิศ                     จังหวัดอุดรธานี               สพม.20
20        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม     จังหวัดมหาสารคาม    สพม.26

21        โรงเรียนสตรีสิริเกศ                         จังหวัดศรีสะเกษ              สพม.28
22        โรงเรียนเลยพิทยาคม                     จังหวัดเลย                      สพม.19
23        โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล              จังหวัดชัยภูมิ                  สพม.30
24        โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร            จังหวัดหนองคาย    สพม.21
25        โรงเรียนกัลยาณวัตร                       จังหวัดขอนแก่น              สพม.25
26        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     จังหวัดสกลนคร    สพม.23
27        โรงเรียนสตรีชัยภูมิ                         จังหวัดชัยภูมิ                   สพม.30
28        โรงเรียนนารีนุกูล                            จังหวัดอุบลราชธานี        สพม.29
29        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์    จังหวัดบุรีรัมย์         สพม.32

30        โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร            จังหวัดหนองบัวลำภู        สพม.19
31    โรงเรียนสตรีศึกษา                          จังหวัดร้อยเอ็ด                สพม.27
32    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ    จังหวัดศรีสะกษ    สพม.28
33    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)    จังหวัดขอนแก่น    สพม.25
34    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์                จังหวัดกาฬสินธุ์    สพม.24
35    โรงเรียนมุกดาหาร                            จังหวัดมุกดาหาร            สพม.22
36    โรงเรียนยโสธรพิทยาคม                  จังหวัดยโสธร                 สพม.28
37    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย   จังหวัดเลย                      สพม.19
38    โรงเรียนบุญวัฒนา                            จังหวัดนครราชสีมา        สพม.31
39    โรงเรียนนางรอง                               จังหวัดบุรีรัมย์                 สพม.32

40    โรงเรียนอำนาจเจริญ                        จังหวัดอำนาจเจริญ        สพม.29
41    โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา                   จังหวัดเลย                      สพม.19
42    โรงเรียนผดุงนารี                               จังหวัดมหาสารคาม       สพม.26
43    โรงเรียนอุดรพัฒนาการ                    จังหวัดอุดรธานี              สพม.20
44    โรงเรียนอนุกูลนารี                            จังหวัดกาฬสินธุ์             สพม.24
45    โรงเรียนภัทรบพิตร                            จังหวัดบุรีรัมย์                 สพม.32
46    โรงเรียนนครพนมวิทยาคม                จังหวัดนครพนม             สพม.22
47    โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์          จังหวัดสุรินทร์                สพม.33
48    โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา (รส.2)    จังหวัดนครราชสีมา    สพม.31
49    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ      จังหวัดชัยภูมิ          สพม.30

50    โรงเรียนปากช่อง                                จังหวัดนครราชสีมา         สพม.31
51    โรงเรียนชุมแพพิทยาคม                     จังหวัดขอนแก่น              สพม.25
52    โรงเรียนบ้านดุงวิทยา                         จังหวัดอุดรธานี               สพม.20
53    โรงเรียนบัวใหญ่                                  จังหวัดนครราชสีมา        สพม.31
54    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา    สพม.31
55    โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์           จังหวัดยโสธร                  สพม.28
56    โรงเรียนเดชอุดม                                จังหวัดอุบลราชธานี        สพม.29
57    โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม               จังหวัดขอนแก่น              สพม.25
58    โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา                จังหวัดนครพนม              สพม.22
59    โรงเรียนโชคชัยวิทยา                         จังหวัดนครราชสีมา         สพม.31
60    โรงเรียนกันทราลักษณ์วิทยา              จังหวัดศรีสะเกษ              สพม.28

61    โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม             จังหวัดบุรีรัมย์                 สพม.32
62    โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา           จังหวัดร้อยเอ็ด               สพม.27
63    โรงเรียนบ้านไผ่                                  จังหวัดขอนแก่น              สพม.25
64    โรงเรียนพิมายวิทยา                           จังหวัดนครราชสีมา        สพม.31
65    โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน                        จังหวัดสุรินทร์                 สพม.33
66    โรงเรียนขุขันธ์                                   จังหวัดศรีสะเกษ             สพม.28
67    โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล         จังหวัดร้อยเอ็ด               สพม.27
68    โรงเรียนเซนต์เมรี่                               จังหวัดอุดรธานี              สพม.20
69    โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา         จังหวัดนครราชสีมา         สพม.31

70    โรงเรียนพิบูลมังสาหาร                       จังหวัดอุบลราชธานี        สพม.29
71    โรงเรียนหนองเรือวิทยา                      จังหวัดขอนแก่น              สพม.25
72    โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล                จังหวัดนครพนม              สพม.22
73    โรงเรียนชุมแพศึกษา                          จังหวัดขอนแก่น              สพม.25
74    โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา             จังหวัดสกลนคร               สพม.23
75    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู    จังหวัดหนองบัวลำภู    สพม.19
76    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี         จังหวัดอุบลราชธานี        สพม.29
77    โรงเรียนพุทไธสง                               จังหวัดบุรีรัมย์                  สพม.32
78    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา     จังหวัดนครราชสีมา    สพม.31
79    โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล            จังหวัดอุบลราชธานี          สพม.29

80    โรงเรียนกันทรารมณ์                         จังหวัดศรีสะเกษ               สพม.28
81    โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร               จังหวัดอุดรธานี                สพม.20
82    โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ        จังหวัดอุบลราชธานี          สพม.29
83    โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร            จังหวัดหนองบัวลำภู         สพม.19
84    โรงเรียนเลิงนกทา                             จังหวัดยโสธร                    สพม.28
85    โรงเรียนลำปลายมาศ                        จังหวัดบุรีรัมย์                   สพม.32
86    โรงเรียนประสาทวิทยาคาร                จังหวัดสุรินทร์                   สพม.33
87    โรงเรียนน้ำพองศึกษา                       จังหวัดขอนแก่น                สพม.25
88    โรงเรียนบึงกาฬ                                 จังหวัดบึงกาฬ                  สพม.21
89    โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม                  จังหวัดร้อยเอ็ด                 สพม.27

90    โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา              จังหวัดอุดรธานี                สพม.20
91    โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร              จังหวัดมหาสารคาม          สพม.26
92    โรงเรียนโนนสูงศรีธานี                      จังหวัดนครราชสีมา           สพม.31
93    โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส                  จังหวัดสกลนคร                สพม.23
94    โรงเรียนภูเขียว                                  จังหวัดชัยภูมิ                    สพม.30
95    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด    จังหวัดร้อยเอ็ด    สพม.27
96    โรงเรียนวาปีปทุม                              จังหวัดมหาสารคาม          สพม.26
97    โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร                จังหวัดอุบลราชธานี          สพม.29
98    โรงเรียนรัตนบุรี                                 จังหวัดสุรินทร์                    สพม.33
99    โรงเรียนสว่างแดนดิน                        จังหวัดสกลนคร                 สพม.23
100  โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม               จังหวัดร้อยเอ็ด                   สพม.27

จากการจัดลำดับทั้ง 100 ลำดับ จะเห็นว่า
1.อำเภอขุขันธ์ มีโรงเรียนขุขันธ์ ติดลำดับที่ 66
2.โรงเรียนขุขันธ์ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษลำดับที่  5 (ติดลำดับทั้งหมด  6 โรงเรียน)
3.โรงเรียนขุขันธ์ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดของ สพม.28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร) ลำดับที่ 7 (ติดลำดับทั้งหมด 9 โรงเรียน)
และจากรายนามโรงเรียนที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ชัดเจนว่า มีหลายโรงเรียนที่มีชื่อเสียง แต่อยู่ลำดับที่ต่ำกว่าโรงเรียนขุขันธ์ และบางโรงก็ไม่ติดลำดับ ถือเป็นเรื่องที่ดีว่าในจังหวัดศรีสะเกษมีโรงเรียนที่ติดลำดับถึง 6 โรงเรียน และใน สพม.28 สังกัดศรีสะเกษ – ยโสธร นั้น ก็มีโรงเรียนที่ติดลำดับทั้งหมด 9 โรงเรียน โดย 6 โรงเรียนอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนอีก 3 โรงเรียนอยู่ในเขตจังหวัดยโสธร

โรงเรียนขุขันธ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นั้น ถือเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาอยู่ใน 100 โรงเรียนที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโรงเรียนหรือผู้บริหารเพียงอย่างเดียว หากแต่ขึ้นอยู่กับชาวขุขันธ์ทุก ๆ คน บุคคลที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ ฝ่าย  ที่จะร่วมมือช่วยกันผลักดันคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น เพราะผลที่ได้ นอกจากนักเรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพแล้ว ก็ยังจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงบ้านเมืองอีกด้วย


ที่มา: http://www.dek-d.com/board/view/2769402/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น